ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ

ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ

အမျိုးအစား ဌာနအမည် ခေါင်းစဉ် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေ(၂၀၁၉) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ(၂၀၁၈) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာဥပဒေ(၂၀၁၆) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဥပဒေ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဥပဒေများ(၂၀၁၅) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေ(၂၀၁၄) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန သဘာဝ‌ဘေးအန္တရာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပ‌ဒေ ,၂၀၁၃ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ကလေးသူငယ်နည်းဥပဒေ(၂၀၀၁) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ကလေးသူငယ်ဥပဒေ(၁၉၉၃) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်