ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

   သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်သည့်အချိန်တွင် ထိခိုက်ဆုံရှုံးမှုများ လျော့နည်းနိုင်သမျှ လျော့နည်းသက်သာစေရေး ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအနေဖြင့် သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီး၌ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်-ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOD

DSW

DDM

DOR