အာဆီယံနှင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ပါဝင်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အာဆီယံဆိုင်ရာ focal points အစည်းအဝေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-(က) အာဆီယံလူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေး(AMMSWD)(ခ) အာဆီယံလူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး များအဆင့်အစည်းအဝေး(SOMSWD)( ဂ) အာဆီယံ လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးမ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

အာဆီယံဗဟိုချက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများ(၁) အာဆီယံလူမှု၀န်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း (AMMSWD,SOMSWD, ACWC, ASWC, ACF)(၂) အာဆီယံအမျိုးသမီးကော်မတီလုပ်ငန်းများ (AMMW,ACW)(၃) အာဆီယံလူငယ်ရေးရာလုပ်ငန်း(AMMY, SOMY)(၄)    အာဆီယံအမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း(AMMSWD, ACWC)(၅) မြန်မာနိုင်ငံအာ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

 အာရှဒေသတွင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ဘေးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးရန်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံသည့် လူ့မှုအသိုက်အဝန်းကို တည်ဆောက်ပေးရန်နှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အား ဖန်တီးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ အာရှဒေသ သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဌာန (Asian Disaster Reduction Center-ADRC) ကို ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ယိုဂိုစီရင်စု၊ ကိုဘေးမြို့တွင် ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

·  အာဆီယံ၏ ပင်မမဏ္ဍိုင် (၃)ရပ်ဖြစ်သည့် အာဆီယံလုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်း (ASEAN Security Community)၊ အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း(ASEAN Economic Community)နှင့် အာဆီယံ လူမှုရေး-ယဉ်ကျေးမှုအသိုက်အဝန်း (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) တို့အနက် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စရပ်များသည် အာဆီယံ လူမှုရေး-ယဉ်ကျေးမှု အသိုက် အဝန်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပါသည်။ အာဆီယံဒေ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

No data to display


MOS

DSW

DDM

DOR