ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်များ

အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ပါဝင်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အာဆီယံဆိုင်ရာ focal points အစည်းအဝေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-(က) အာဆီယံလူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေး(AMMSWD)(ခ) အာဆီယံလူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး များအဆင့်အစည်းအဝေး(SOMSWD)( ဂ) အာဆီယံ လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးမ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

အာဆီယံဗဟိုချက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများ(၁) အာဆီယံလူမှု၀န်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း (AMMSWD,SOMSWD, ACWC, ASWC, ACF)(၂) အာဆီယံအမျိုးသမီးကော်မတီလုပ်ငန်းများ (AMMW,ACW)(၃) အာဆီယံလူငယ်ရေးရာလုပ်ငန်း(AMMY, SOMY)(၄)    အာဆီယံအမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း(AMMSWD, ACWC)(၅) မြန်မာနိုင်ငံအာ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

No data to display


MOD

DSW

DDM

DOR