ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှု

၁။       လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုသည်မှာ ရပ်ရွာအတွင်း လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာ များဖြေရှင်းရာတွင် စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးထားသော လူမှုဝန်ထမ်းသမားများ၏ အကူအညီ ဖြင့် ရပ်ရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြု၍ စီမံခန့်ခွဲသော ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစနစ်သည် ကနဦးတွင် ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း များကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကျား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOD

DSW

DDM

DOR