ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဦးစီးဌာန

ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဦးစီးဌာန

သမိုင်းအကျဉ်း

     ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနအား လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာနတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားတို့မှ ထုတ်နုတ်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ (၃၀-၁-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၁၄/ ၁၆၈/အဖရ(၁/၂၀၁၈) ခွင့်ပြုချက်အရ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနကို အရာထမ်း(၅၄)ဦး၊အမှုထမ်း(၂၆၄)ဦး၊စုစုပေါင်း (၃၁၈)ဦးတို့ဖြင့်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအားတိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 • (က) ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးရသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ပြည်သူလူထုအားလုံးသိရှိခံစားခွင့်ရရှိစေရန်၊၊
 • ( ခ ) လူမှုရေးဒုက္ခခံစားရန်အလားအလာရှိသူများအား ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကူညီစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရန်၊၊
 • ( ဂ ) မိမိတို့ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်(၅)ရပ်ပါလုပ်ငန်းများအားတိုးချဲ့၍ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်။
 • (ဃ) အခြားသောဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ထိရောက်သော ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်။
 • ၁။ မိုင်းအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း
 • ၂။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကြောင့်ထိခိုက်နေသော ကလေးသူငယ်များအား ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း
 • ၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း
 • ၄။ မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း
 • ၅။ လူကုန်ကူးခံရသူများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအား အရာထမ်း(၁၁၅)ဦး၊ အမှုထမ်း (၇၃၆) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၈၅၁)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရုံးချုပ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါဌာနခွဲ (၅)ခုဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

 • (၁) စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲ
 • (၂) စီမံကိန်း/ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်သုတေသနဌာနခွဲ
 • (၃) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများဌာနခွဲ
 • (၄) မူးယစ်ဌာနခွဲ
 • (၅) လူကုန်ကူးဌာနခွဲ

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန၏ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံ

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ
၁။ ဦးဝင်းနိုင်ထွန်း ၃ဝ.၁.၂ဝ၁၈ မှ ၂၅.၁.၂၀၂၁
၂။ ဦးနေဝင်း ၂.၄.၂၀၂၁ မှ ၁၂.၁၂.၂၀၂၁
၃။ ဦးအောင်ကျော်မိုး ၉.၁.၂၀၂၂ မှ ၁၄-၉-၂၀၂၃
၃။ ဦးမောင်မောင်ကျော် ၁၄-၉-၂၀၂၃ မှ ယနေ့ထိ

MOS

DSW

DDM

DOR