ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

မူးယစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း

 ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းကြီး(၅)ရပ်တွင် မူးယစ် ဆေးဖြတ်ပြီးသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းသည် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ မူးယစ် ဆေးဖြတ်ပြီးသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းကို ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှစ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းကို စခန်းအခြေပြုပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ စခန်းနှင့်ရပ်ရွာအခြေပြုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR