ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်းတွင် ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော သင်တန်းများ- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပြသင်တန်း- ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းပြသင်တန်း- ရပ်ရွာလူထုအခြေပြုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပြသင်တန်း- စခန်းညှိနှိုင်...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR