ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်းတွင် ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော သင်တန်းများ

- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း

- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပြသင်တန်း

- ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းပြသင်တန်း

- ရပ်ရွာလူထုအခြေပြုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပြသင်တန်း

- စခန်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စခန်းစီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပြသင်တန်း

- အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနည်းပြသင်တန်း

- မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြိုတင်သတိပေးစနစ်ဆိုင်ရာ နည်းပြသင်တန်း

- ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပြ သင်တန်း

- ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လိုအပ်မှုများ ဆန်းစစ်ချက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပြသင်တန်း

- GIS (Geographic Information System)သင်တန်း


အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခါအားလျော်စွာပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော သင်တန်းများ

- ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနဦးလိုအပ်ချက်များဆန်းစစ်မှု နည်းပြသင်တန်း

- ဘေးအန္တရာယ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရေးလူငယ်ခေါင်းဆောင်သင်တန်း

- English Language Course Beginner and Intermediate သင်တန်း

- ကျောင်းအခြေပြုဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပြသင်တန်း

- ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပြ သင်တန်း

- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပြသင်တန်း

- ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဆန်းစစ်ချက်ဆိုင်ရာနည်းပြ သင်တန်း

- လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုနည်းပြသင်တန်း

- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှု (မွမ်းမံ)သင်တန်းMOS

DSW

DDM

DOR