ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

အရွယ်မရောက်မီစစ်မှုထမ်းခြင်း

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသောကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီ၏ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသောအစည်းအဝေးများနှင့် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များစဉ်ရက်စွဲအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ၁။၂၁.၁.၂၀၁၉လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေး သူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသောကျူး လွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ် (၁/၂၀၁၉) အစည်းအဝေး၁။   ကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသော ကျူး...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသောကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီ၏ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသော အစည်းအဝေးများစာရင်းစဉ်ရက်စွဲအစည်းအဝေးအမည်မှတ်ချက်၁။၂၁.၁.၂၀၁၉လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ်ကြီးလေးသော ကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉)၂။၂၄.၇.၂၀၁၉လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ်ကြီးလေးသော ကျူးလွန်မှုမ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသော ကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်းကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသော ကျူးလွန်မှု (၆) ရပ်မှာ -           (၁) ကလေးသူငယ်များအား သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် သေရာပါကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းစေ ခြင်း၊           (၂) တပ်မတော်နှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များတွင် ကလေးသူငယ်များအား စုဆောင်း ခြင်းနှင့် အသုံး...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR