ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

    သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ထိခိုက်ခံစားရသော ပြည်သူများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်နိုင် ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ၏ စိတ်ထိခိုက်ခံစားရမှုများကို အတန်အသင့် သက်သာလျော့ပါးစေနိုင်ရေး အတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တိုင်းဒေသ ကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ထောက်ပံ့ဆော...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOD

DSW

DDM

DOR