ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ထိခိုက်ခံစားရသော ပြည်သူများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်နိုင် ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ၏ စိတ်ထိခိုက်ခံစားရမှုများကို အတန်အသင့် သက်သာလျော့ပါးစေသည့်အတွက် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ (၃၁-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည် -

 • ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၈)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၃၁၆.၆၇၄)သန်း ထောက်ပံပေးခြင်း၊
 • ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၃)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၆၅.၃၆၀)သန်း ထောက်ပံပေးခြင်း၊
 • ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၂၃)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၇၂၅.၈၀၄)သန်း ထောက်ပံပေးခြင်း၊
 • မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၃)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၁၁၇.၂၁၅)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
 • ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၄၁)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၅၄၅၃.၄၂၉)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
 • ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၅)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၁၃.၇၈၃)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
 • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၄)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၄၇.၂၁၅)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
 • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၁)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၃၃.၆၀၀)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
 • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၃၀.၄၀၀)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
 • မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၂၃.၂၀၀)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
 • မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၅၁.၀၀၀)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
 • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၈)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၆၄၃.၃၂၆)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၁)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၀.၀၃) သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။


MOS

DSW

DDM

DOR