ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ထိခိုက်ခံစားရသော ပြည်သူများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ၏ စိတ်ထိခိုက်ခံစားရမှုများကို အတန်အသင့် သက်သာလျော့ပါးစေရန်အတွက် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်မှ ၂၀၂၃ - ၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၅-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်- 

v ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း()ခုအတွက် ငွေကျပ် (၃၅၃.၅၅၇)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း () ခု အတွက် ငွေကျပ် (၉၇၁.၃၈၁)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၃၉) ခု အတွက် ငွေကျပ် (၁၂၆၂.၃၄၃)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၁၅) ခု အတွက် ငွေကျပ် (၁၃၃၃.၁၃၉)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၁၄၇) ခုအတွက် ငွေကျပ် (၁၅,၈၁၃.၉၃၂)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၅၂) ခုအတွက် ငွေကျပ် (၂၁၁၆.၆၂)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၁၉) ခုအတွက် ငွေကျပ် (၃၀၅၉.၇၄၈)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း () ခုအတွက် ငွေကျပ် (၅၀၈.၇၇၅)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၂၄) ခုအတွက် ငွေကျပ် (၂၆၃၈.၇၀၀)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်း()ခုအတွက် ငွေကျပ် (၃၇၈.၄၁၄)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ()ခုအတွက် ငွေကျပ် (၁၇၅.၇၁၈)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၁၇) ခုအတွက် ငွေကျပ် (၁၇၁၆.၉၃၄)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း () ခုအတွက် ငွေကျပ် (၁၀၄၄၂.၇၀၆) သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

v နေပြည်ကောင်စီအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၉) ခု အတွက် ငွေကျပ် (၅၀၄.၂၇၉)သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း။


MOS

DSW

DDM

DOR