လုပ်ထုံးလုပ်နည်း/စံချိန်စံညွှန်းများ

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း/စံချိန်စံညွှန်းများ

အမျိုးအစား ဌာနအမည် ခေါင်းစဉ် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြင်ဆင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန လူကုန်ကူးခံရသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ပေါင်းစည်းရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် စံလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန ဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လူကုန်ကူးခံရသူများအား ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်း နှင့် ပြန်လည်/ဝင်ဆံ့ ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ စံလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန သင်တန်းကျောင်းဆိုင်ရာလက်စွဲ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လက်စွဲစာစောင် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ဘိုးဘွားရိပ်သာများတွင် လက်ခံစောင့်ရှောက်ပေးထားသော သက်ကြီးရွယ်အိုများအား COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလအတွင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန မူလတန်းကြိုကျောင်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ကလေးသူငယ်မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန မွေးစားမိဘများလိုက်နာရမည့် တာဝန်နှင့်စည်းကမ်းချက်များ (သို့မဟုတ်) တားမြစ်ချက်များသတ်မှတ်ခြင်း ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး စံလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်