လုပ်ထုံးလုပ်နည်း/စံချိန်စံညွှန်းများ

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း/စံချိန်စံညွှန်းများ

အမျိုးအစား ဌာနအမည် ခေါင်းစဉ် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန သင်တန်းကျောင်းဆိုင်ရာလက်စွဲ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လက်စွဲစာစောင် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ဘိုးဘွားရိပ်သာများတွင် လက်ခံစောင့်ရှောက်ပေးထားသော သက်ကြီးရွယ်အိုများအား COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလအတွင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန မူလတန်းကြိုကျောင်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ကလေးသူငယ်မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန မွေးစားမိဘများလိုက်နာရမည့် တာဝန်နှင့်စည်းကမ်းချက်များ (သို့မဟုတ်) တားမြစ်ချက်များသတ်မှတ်ခြင်း ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး စံလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအား တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ဂေဟာ/သင်တန်းကျောင်းများတွင် အနိမ့်ဆုံးရှိရမည့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ (၂၀၁၇) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်