ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ

ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ

အမျိုးအစား ဌာနအမည် ခေါင်းစဉ် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ကလေးသူငယ်နည်းဥပဒေ(၂၀၀၁) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ကလေးသူငယ်ဥပဒေ(၁၉၉၃) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်