ဌာနမှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ

ဌာနမှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ

...
သဘာဝဘေး ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းမြင့်မားစေရေး (အမျိုးသားအဆင့် မူဘောင်)

Published By : Disaster Management

...
ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေးဆိုင်ရာ ဆန်ဒိုင်းမူဘောင် (၂၀၁၅-၂၀၃၀)

Published By : Disaster Management

...
အာဆီယံဒေသတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနှင့်ထိခိုက်လွယ်မှု ဆန်းစစ်ချက်

Published By : Disaster Management

...
မြန်မာနိုင်ငံ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းစီမံချက်(၂၀၁၇)

Published By : Disaster Management

...
လူကုန်ကူးခံရသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ပေါင်းစည်းရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် စံလုပ်ငန်းအစီအစဥ်

Published By : Rehabilitation

...
မသန်စွမ်း၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီနှစ်ပတ်လည်အစီအရင်ခံစာ

Published By : Rehabilitation
MOS

DSW

DDM

DOR