ဌာနမှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ

ဌာနမှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ

သဘာဝဘေး ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းမြင့်မားစေရေး (အမျိုးသားအဆင့် မူဘောင်)

Published By : Disaster Management

ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေးဆိုင်ရာ ဆန်ဒိုင်းမူဘောင် (၂...

Published By : Disaster Management

အာဆီယံဒေသတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနှင့်ထိခိုက်လွယ်မှု ဆန...

Published By : Disaster Management

မြန်မာနိုင်ငံ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းစီမံ...

Published By : Disaster Management

လူကုန်ကူးခံရသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ပေါင်းစည်းရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထေ...

Published By : Rehabilitation

မသန်စွမ်း၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီနှစ်ပတ်လည်အစီအရင်ခံစာ

Published By : Rehabilitation
MOD

DSW

DDM

DOR