ဌာနမှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ

ဌာနမှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ

...
အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျုဟာစီမံကိန်း

Published By : Social Welfare

...
မြန်မာနိုင်ငံ​၏ကျား၊မ ရေးရာတန်းတူညီမျှခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများ​၏အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေဆန်းစစ်မှု

Published By : Social Welfare

...
သဘာဝဘေး ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းမြင့်မားစေရေး (အမျိုးသားအဆင့် မူဘောင်)

Published By : Disaster Management

...
ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေးဆိုင်ရာ ဆန်ဒိုင်းမူဘောင် (၂၀၁၅-၂၀၃၀)

Published By : Disaster Management

...
အာဆီယံဒေသတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနှင့်ထိခိုက်လွယ်မှု ဆန်းစစ်ချက်

Published By : Disaster Management

...
မြန်မာနိုင်ငံ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းစီမံချက်(၂၀၁၇)

Published By : Disaster Management
MOS

DSW

DDM

DOR