တင်ဒါ

၁။      မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအရင်းမပျောက်မတည်ရန်ပုံငွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ ရရှိလာသောအတိုးအား မသန်စွမ်းသူများနှင့် မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့် အရေးဥပဒေနှင့်အညီ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်အရ ချေးငွေသက်တမ်း(၃)နှစ်ရှိ စီးပွားရေးချေးငွေကို အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများသို့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ချေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။       ချေးငွေထုတ်ချေးမည့် အစီအစဉ်မှာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနမှအသေးစားငွေရေးကြေး ရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ ကာလတိုချေးငွေ (၃)နှစ်၊ (ဆိုင်းငံ့ကာလ ၁နှစ် ၊ ပြန်ဆပ်ကာလ ၂ နှစ်) ထုတ်ချေးပြီး အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ မသန်စွမ်းသူစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အပါအဝင် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသို့ ချေးငွေထုတ်ချေးပေးရေး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ် ပါသည်။ ချေးငွေထုတ်ချေးရာတွင် ချေးငွေပမာဏ၏ အနည်းဆုံး (၁၀%) ကို မသန်စွမ်းသူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ဦးစားပေးထုတ်ချေးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။      အထက်ပါချေးငွေအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် စုစုပေါင်းရပိုင်ခွင့် ကျပ် ၁၀ ဘီလီယံ အထက်ရှိ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ချေးငွေရယူလိုသည့်ပမာဏနှင့် ချေးငွေ အပေါ်ပေးအပ်နိုင်မည့်အတိုးနှုန်းကို နောက်ဆက်တွဲပါချေးငွေလျှောက်လွှာတွင်ဖြည့်စွက်၍ တင်ပြရမည် ဖြစ်ပြီး ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးအမှတ်-၂၃)၊ နေပြည်တော် တွင် လူကိုယ်တိုင်လျှောက်လွှာများရယူ၍ (၂၄-၃-၂၀၂၃) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပေးပို့လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။        

 

 

 ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန

 

 


MOS

DSW

DDM

DOR