ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၁။ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်းအရမြန်မာနိုင်ငံရှိမသန်စွမ်းသူဦးရေမှာ၂.၃သန်းဖြစ်ပြီး၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်၄.၆ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ မသန်စွမ်းသူ ၄.၆ရာခိုင်နှုန်းအနက် အမြင်အာရုံမသန်စွမ်းသူ၂.၅ရာခိုင်နှုန်း၊အကြားအာရုံမသန်စွမ်းသူ၁.၃ရာခိုင်နှုန်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူ ၁.၉ရာခိုင်နှုန်း၊ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူ၁.၇ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း၏ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများ အသေအချာရရှိစေရေးနှင့် ၎င်းတို့၏ဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိစေရေးတို့ကို ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ

၃။  လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည်မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားလေးမျိုးဖြစ်သောကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်း၊အမြင်အာရုံမသန်စွမ်း၊အကြားအာရုံမသန်စွမ်းနှင့်ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်း စသည့်ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများဖြစ်သည့်မသန်စွမ်းသူများအားသင်တန်းကျောင်းအခြေပြုစောင့်ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၄။  လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် မသန်စွမ်းကလေးများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ(၁)ကျောင်း၊မသန်စွမ်းသက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း (၁)ကျောင်း၊မျက်မမြင်ကျောင်း(၁)ကျောင်း၊နားမကြားသောကလေးများကျောင်း(၁)ကျောင်း၊မသန်စွမ်းသက်ကြီးသင်တန်းကျောင်း (၁)ကျောင်း၊မန္တလေးမြို့တွင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း(၁)ကျောင်းနှင့် နားမကြားသောကလေးများကျောင်း(၁)ကျောင်း ၊ စစ်ကိုင်းမြို့တွင်မျက်မမြင်ကျောင်း(၁) ကျောင်း၊ စုစုပေါင်းသင်တန်းကျောင်း (၈)ကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး မသန်စွမ်းသူများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ကျောင်းပညာသင်ကြားပေးခြင်း၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာများသင်ကြားပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောမသန်စွမ်းသင်တန်းကျောင်း (၈)ကျောင်းစာရင်း


စဉ်
ကျောင်းအမည်
ခွင့်ပြု အင်အား
လက်ရှိ လူဦးရေ
၁။
မသန်စွမ်းသက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)
၂၅၀
COVID-19 ဖြစ်ပွားနေ သဖြင့် ကျောင်းများ ခေတ္တပိတ် ထားပါသည်
၂။
မသန်စွမ်းသက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)
၁၀၀
၃။
ကြည့်မြင်တိုင်မျက်မမြင်ကျောင်း(ရန်ကုန်)
၂၀၀
၄။
စစ်ကိုင်းမျက်မမြင်ကျောင်း(စစ်ကိုင်း)
၁၀၀
၅။
နားမကြားသောကလေးများကျောင်း(မန္တလေး)
၂၀၀
၆။
နားမကြားသောကလေးများကျောင်း(ရန်ကုန်)
၁၀၀
၇။
မသန်စွမ်းသက်ကြီးသင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)
၁၀၀
၈။
မသန်စွမ်းကလေးများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ (ရန်ကုန်)
၁၀၀
၁၁၀


၅။ အသက်(၁၈)နှစ်မှ (၄၅)နှစ်အတွင်းရှိကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအတွက်မသန်စွမ်းသက်ကြီးသင်တန်းကျောင်း (၁)ကျောင်းကိုရန်ကုန်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များဖြစ်သောဓါတ်ပုံ၊ဆံသ၊ကွန်ပျူတာ၊တံဆိပ်ရိုက်၊စက်ချုပ်၊အီလက်ထရောနစ်သင်တန်းများကိုအခမဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး၊နှစ်စဉ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။သင်တန်းတက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးပါကကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်း သင်ကြားပေးနေခြင်း


တံဆိပ်ရိုက်သင်တန်း သင်ကြားပေးနေခြင်း

ဆံသသင်တန်း လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခြင်း

စက်ချုပ်သင်တန်း သင်ကြားပေးနေခြင်း

၆။ ရန်ကုန်မြို့နှင့် စစ်ကိုင်းမြို့တို့တွင် မျက်မမြင်ကျောင်း(၂)ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ပြီးအသက်(၆)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်အတွင်းရှိအမြင်အာရုံမသန်စွမ်းသောကလေးငယ်များအား လက်ခံ စောင့်ရှောက်၍မျက်မမြင်လက်စမ်းစာ(Braille Letter)ဖြင့်မူလတန်းပညာကို ကျောင်းတွင်းပညာရေးအဖြစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ Inclusive Education အရ အလယ်တန်း၊အထက်တန်း၊တက္ကသိုလ်ပညာရပ်များကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်ထားသော ကျောင်းများတွင် ဆက်လက်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ထို့အပြင် စာပေပညာသင်ကြားနိုင်စွမ်းမရှိသူများအား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များအဖြစ်အကြောပြင်အနှိပ်သင်တန်း၊ဗေဒင်သင်တန်း၊ကြိမ်ထိုးသင်တန်း၊ကွန်ပျူတာသင်တန်းများလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

မျက်မမြင်ကလေးများ ကြိမ်ထိုးသင်တန်းလက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေခြင်း

မျက်မမြင်ကလေးများ အကြောပြင်အနှိပ်သင်တန်းလက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေခြင်း

၇။ နားမကြားသောကလေးများကျောင်း (၂) ကျောင်းကိုရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့တို့တွင်ဖွင့်လှစ်၍အသက်(၆)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်အတွင်းရှိနားမကြားကလေးငယ်များအား Audio၊Speechများဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်။စာပေသင်ကြားရာတွင်လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကားဖြင့်သင်ကြားပေးပြီး၊စာပေပညာသင်ကြားနိုင်စွမ်းမရှိသောနားမကြားသူများအတွက်ဇာထိုးပန်းထိုး၊ဆွယ်တာထိုး၊ကွန်ပျူတာ၊ပန်းအလှပြင်၊စက်ချုပ်၊အချက်အပြုတ်စသည့်အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပညာရပ်များကိုသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ထို့အပြင် နားမကြားသူများ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဝင်ဆံ့နိုင်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိရေးတို့အတွက် မြန်မာစံလက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပံ့ပိုးသူများ သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လက်သင်္ကေတဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအား လက်သင်္ကေတဖြင့် ပြုစုခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကားပံ့ပိုးသူများသင်တန်းကိုတစ်ကြိမ်လျှင်(၁၈)လကြာဖြင့်သင်တန်း(၄)ကြိမ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း သင်တန်းသား (၈၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

နားမကြားသောကလေးများအား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကားဖြင့်စာသင်ကြားနေခြင်း

နားမကြားသောကလေးများကျောင်းတွင် စက်ချုပ်သင်တန်းပေးနေခြင်း

၈။ မသန်စွမ်းသက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း(၂)ကျောင်းကိုရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့တို့တွင်ဖွင့်လှစ်၍အသက်(၆)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်အတွင်းရှိဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းကလေးများနှင့်ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသည့်ကလေးများအားလက်ခံစောင့်ရှောက်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ(Activities of Daily Living ADL)ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်တတ်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းလိုက်လျောညီထွေနေထိုင်တတ်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊အကြိုသက်မွေးပညာရပ်များတတ်မြောက်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊စာပေသင်ကြားနိုင်သောဉာဏ်ရည်ရှိသည့်ကလေးငယ်များကိုမူလတန်းပညာသင်ကြားပေးသည့်အပြင်စာပေသင်ကြားနိုင်စွမ်းမရှိသည့်ကလေးငယ်များကိုအထူးပညာရေးစနစ်အဖြစ်အရေး၊အဖတ်၊အတွက်ပညာများသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

၉။ စောင့်ရှောက်သူမဲ့မသန်စွမ်းကလေးများအတွက်မသန်စွမ်းသူများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာကိုရန်ကုန်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်လျက်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများဆောင်ရွက်တတ်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊စာပေသင်ကြားနိုင်စွမ်းရှိသောကလေးငယ်များအားမူလတန်းပညာကိုလည်းကောင်းသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ 

မသန်စွမ်းကလေးများအား ကွန်ပျူတာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေခြင်း

၁၀။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် NIPPON Foundationနှင့် ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ (၅)နှစ်တာကာလ စီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်း အရ မသန်စွမ်းသူများသည်သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာပိုမိုလက်လှမ်းမီစေရန်အတွက် Information Communication Technology (ICT) TrainingCenterကိုPrivate Public Partnership (PPP)ပုံစံဖြင့်မသန်စွမ်းသူများအား၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၂၄)ရက်နေ့မှစ၍ရန်ကုန်မြို့တွင်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။အဆိုပါ ICT Training Center တွင် ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူ၊အမြင်အာရုံ မသန်စွမ်းသူ ၊ အကြားအာရုံမသန်စွမ်းသူတို့အား TOT သင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာ အခြေခံ သင်တန်း၊ Sign Language သင်တန်း ၊ Web Designအခြေခံသင်တန်း၊ Vinyl Printing သင်တန်းနှင့် Graphic Designအခြေခံသင်တန်း စသည်ဖြင့် စုစုပေါင်းသင်တန်း(၈)ကြိမ်ကို သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ (၈၉)ဦးဖြင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ICT Training Center ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်

 ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ICT Training Center သို့ လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း

၁၁။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် Association for Aid and Relief (AAR-ဂျပန်)တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအားအလုပ်အကိုင်နှင့်စွမ်းရည်မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း(၁)ကျောင်းကိုရန်ကုန်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်၍အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။

၁၂။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များရှိမသန်စွမ်းသူများအားနိုင်ငံတော်၏ဘတ်ဂျက်ရန်ပုံငွေမှကနဦးထောက်ပံ့ပေးသည့်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိတစ်ဦးလျှင်တစ်ကြိမ် (One time grant)၃၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်သုံးသောင်းတိတိ)နှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ခဲ့ရာမသန်စွမ်းသူ(၁၂၁၇၇၈)ဦးကိုကျပ်သန်းပေါင်း ( ၄၂၇၂.၃၅၅) ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။မသန်စွမ်းသူများအား ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား


ပုဂ္ဂလိကပညာသင်အထူးကျောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအသက်မွေးမှုအထူးသင်တန်းကျောင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနများ တည်ထောင်လိုသူများအတွက် တည်ထောင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။

ဤနေရာတွင်ဒေါင်းလုတ်ရယူရန်-->>> လျှောက်လွှာပုံစံ နှင့် စည်းကမ်းချက်များ


ဗွီဒီယိုများ

မသန်စွမ်းသက်ကြီးသင်တန်းကျောင်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကြည့်မြင်တိုင်မျက်မမြင်ကျောင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနားမကြားသောကလေးများကျောင်း၏ COVID-19 နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားမှု (Sign-Language)


မြန်မာလက်သင်္ကေတပြဘာသာစကားအခြေခံစကားပြောလမ်းညွှန်ဗွီဒီယိုများ


MOS

DSW

DDM

DOR