ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

(၁) လူကုန်ကူးခံရသူများအား   ပြန်လည်လက်ခံရေး၊  ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ပေါင်းစည်း ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးရုံးအဖြစ်  လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂) လူကုန်ကူးခံရသူများအား ယာယီလက်ခံစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာများဖွင့်လှစ် နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့များ၊ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်းနှင့်ဂေဟာရှိဝန်ဆောင်မှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊   အနိမ့်ဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်များအား   ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊

(၃) လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ(၅)နှစ်စီမံကိန်းများနှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ အား သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်  ပူးပေါင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအား အမျိုးသားစီမံ ကိန်းများတွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်လျာထားတင်ပြခြင်း၊

(၅) လူကုန်ကူးခံရသူများအား   ပြန်လည်လက်ခံခြင်း၊   ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ပေါင်းစည်း ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်Data  များ  မှတ်တမ်းထားရှိခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများ  ပိုမိုတိုးတက်စေရန်အတွက် လိုအပ်သော သုတေနများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၆) လူကုန်ကူးခံရသူများအား   ပြန်လည်လက်ခံခြင်း၊   ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ပေါင်းစည်း ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ  စံလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊လမ်းညွှန်ချက်များဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊

(၇) လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများအား   လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ် ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏   ဦးဆောင်မှုဖြင့်   သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊   အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊  ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊    အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈) လူကုန်ကူးခံရသူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ် များ၊ လုပ်ငန်းစီမံချက်များအား ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၉ ) မြန်မာနိုင်ငံမှ  အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော   လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များနှင့်ကွန်ဗင်းရှင်းများတွင် ပါရှိသော အချက်များအား လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်း၊

(၁၀) လူကုန်ကူးခံရသူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသည့်   ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူများ၏  စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းအစီအစဉ် များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊    အစိုးရမဟုတ် သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၁) လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုမှ အားသာချက်၊ အားနည်း ချက်များအား နှစ်စဉ်သုံးသပ်လေ့လာစမ်းစစ်ခြင်းနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း။


MOS

DSW

DDM

DOR