ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီဝန်ထမ်းမိသားစု အားကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8490.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8494.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8496.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8499.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8504.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8506.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8513.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8521.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8561.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8581.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8585.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8586.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8594.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8607.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8613.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8671.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8711.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8726.jpg
/storage/photo/1625291563-IMG_0547.JPG
/storage/photo/1625291563-IMG_0591.JPG
/storage/photo/1625291563-IMG_0655.JPG
/storage/photo/1625291563-IMG_0657.JPG
/storage/photo/1625291563-IMG_0685.JPG
/storage/photo/1625291563-IMG_0715.JPG
/storage/photo/1625291563-IMG_0753.JPG
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8490.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8494.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8496.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8499.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8504.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8506.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8513.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8521.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8561.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8581.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8585.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8586.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8594.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8607.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8613.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8671.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8711.jpg
/storage/photo/1625291563-1624601539-IMG_8726.jpg
/storage/photo/1625291563-IMG_0547.JPG
/storage/photo/1625291563-IMG_0591.JPG
/storage/photo/1625291563-IMG_0655.JPG
/storage/photo/1625291563-IMG_0657.JPG
/storage/photo/1625291563-IMG_0685.JPG
/storage/photo/1625291563-IMG_0715.JPG
/storage/photo/1625291563-IMG_0753.JPG

MOS

DSW

DDM

DOR