ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင် ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံသည့်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

/storage/photo/1623055744-IMG_8306.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8309.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8313.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8322.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8323.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8325.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8328.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8329.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8332.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8334.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8336.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8338.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8339.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8340.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8342.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8343.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8345.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8347.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8349.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8350.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8351.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8352.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8356.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8361.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8362.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8363.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8364.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8365.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8372.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8382.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8408.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8414.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8417.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8419.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8434.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8435.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8450.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8306.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8309.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8313.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8322.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8323.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8325.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8328.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8329.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8332.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8334.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8336.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8338.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8339.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8340.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8342.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8343.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8345.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8347.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8349.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8350.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8351.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8352.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8356.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8361.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8362.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8363.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8364.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8365.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8372.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8382.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8408.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8414.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8417.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8419.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8434.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8435.JPG
/storage/photo/1623055744-IMG_8450.JPG

MOS

DSW

DDM

DOR