ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်ခရိုင်နှင့် သာယာဝတီခရိုင် အတွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းများဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်း အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေဖြင့် CYCLONE SHELTER ဆောက်လုပ်ထားရှိမှုအခြေအနေနှင့် ပြည်မူလတန်းကြိုကျောင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်

/storage/photo/1624601361-IMG_7933.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7935.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7938.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7953.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7959.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7963.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7974.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7980.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7991.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7992.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7994.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8000.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8002.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8003.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8004.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8005.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8006.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8008.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8012.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8015.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8016.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8023.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8069.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8070.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8074.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8076.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8078.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8083.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8085.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8088.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8089.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8090.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8101.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8106.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8120.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8157.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8168.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8176.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8182.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8186.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8190.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8197.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8207.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8208.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8217.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8220.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8222.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8230.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8232.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8234.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8237.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8238.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8241.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8245.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8248.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8251.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8252.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8254.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8257.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8259.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8261.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8264.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8278.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8283.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8290.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8293.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8296.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8298.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8308.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8320.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8321.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8326.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8329.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8333.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8334.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8336.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8341.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8342.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8345.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8373.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8375.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8377.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8379.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8385.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8402.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7933.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7935.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7938.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7953.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7959.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7963.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7974.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7980.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7991.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7992.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_7994.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8000.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8002.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8003.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8004.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8005.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8006.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8008.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8012.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8015.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8016.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8023.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8069.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8070.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8074.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8076.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8078.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8083.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8085.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8088.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8089.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8090.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8101.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8106.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8120.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8157.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8168.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8176.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8182.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8186.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8190.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8197.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8207.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8208.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8217.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8220.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8222.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8230.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8232.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8234.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8237.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8238.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8241.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8245.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8248.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8251.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8252.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8254.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8257.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8259.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8261.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8264.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8278.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8283.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8290.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8293.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8296.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8298.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8308.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8320.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8321.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8326.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8329.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8333.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8334.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8336.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8341.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8342.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8345.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8373.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8375.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8377.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8379.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8385.JPG
/storage/photo/1624601361-IMG_8402.JPG

MOS

DSW

DDM

DOR