ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ ကိုဗစ်-၁၉ တတိယလှိုင်းနှင့် ရေဘေးကြောင့်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသည့် ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုဝင်များနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် လူမှုရေးပင်စင်ထောက်ပံ့ခြင်းများဆောင်ရွက်သည့်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

/storage/photo/1632203867-1.jpg
/storage/photo/1632203867-2.jpg
/storage/photo/1632203867-3.jpg
/storage/photo/1632203867-4.jpg
/storage/photo/1632203867-5.jpg
/storage/photo/1632203867-6.jpg
/storage/photo/1632203867-7.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0030.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0031.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0049.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0074.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0085.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0113.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0118.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0129.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0144.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0154.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9686.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9687.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9690.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9693.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9695.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9711.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9716.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9717.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9719.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9722.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9742.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9743.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9746.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9756.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9768.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9774.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9786.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9787.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9790.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9793.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9798.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9805.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9807.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9811.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9813.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9829.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9832.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9847.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9848.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9851.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9854.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9867.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9879.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9882.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9884.jpg
/storage/photo/1632203867-1.jpg
/storage/photo/1632203867-2.jpg
/storage/photo/1632203867-3.jpg
/storage/photo/1632203867-4.jpg
/storage/photo/1632203867-5.jpg
/storage/photo/1632203867-6.jpg
/storage/photo/1632203867-7.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0030.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0031.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0049.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0074.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0085.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0113.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0118.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0129.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0144.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_0154.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9686.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9687.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9690.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9693.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9695.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9711.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9716.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9717.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9719.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9722.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9742.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9743.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9746.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9756.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9768.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9774.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9786.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9787.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9790.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9793.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9798.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9805.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9807.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9811.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9813.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9829.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9832.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9847.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9848.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9851.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9854.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9867.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9879.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9882.jpg
/storage/photo/1632203867-IMG_9884.jpg

MOS

DSW

DDM

DOR