ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

/storage/photo/1625299052-1.jpg
/storage/photo/1625299052-17.JPG
/storage/photo/1625299052-18.jpg
/storage/photo/1625299052-2(1).jpg
/storage/photo/1625299052-3 (1).JPG
/storage/photo/1625299052-4.JPG
/storage/photo/1625299052-5.JPG
/storage/photo/1625299052-6.JPG
/storage/photo/1625299052-7.JPG
/storage/photo/1625299052-8.JPG
/storage/photo/1625299052-10.JPG
/storage/photo/1625299052-11.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1171.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1172.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1179.JPG
/storage/photo/1625299052-2.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1190.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1191.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1203.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1204.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1209 (1).JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1214.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1224.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1226.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1229.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1237.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1250.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1262.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1265.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1268.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1269.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1270.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1271.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1274.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1275.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1277.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1288.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1315.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1330.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1331.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1332.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1333.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1338.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1341.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1342.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1392.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1398.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1403.JPG
/storage/photo/1625299052-1.jpg
/storage/photo/1625299052-17.JPG
/storage/photo/1625299052-18.jpg
/storage/photo/1625299052-2(1).jpg
/storage/photo/1625299052-3 (1).JPG
/storage/photo/1625299052-4.JPG
/storage/photo/1625299052-5.JPG
/storage/photo/1625299052-6.JPG
/storage/photo/1625299052-7.JPG
/storage/photo/1625299052-8.JPG
/storage/photo/1625299052-10.JPG
/storage/photo/1625299052-11.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1171.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1172.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1179.JPG
/storage/photo/1625299052-2.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1190.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1191.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1203.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1204.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1209 (1).JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1214.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1224.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1226.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1229.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1237.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1250.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1262.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1265.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1268.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1269.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1270.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1271.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1274.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1275.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1277.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1288.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1315.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1330.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1331.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1332.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1333.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1338.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1341.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1342.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1392.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1398.JPG
/storage/photo/1625299052-IMG_1403.JPG

MOS

DSW

DDM

DOR